ประจำภาคการศึกษาต้น 2565 เข้า ภาคการศึกษาปลาย 2565 (สัมภาษณ์วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาฯ ติดต่อคุณมาศฟ้า)