ยินดีต้อนรับนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับคัดสรรเข้าสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมยานยนต์

นิสิตสามารถดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรที่นิสิตเรียน ข้อมูลอาจารย์ บุคลากรภาควิชา และประกาศต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

ขอให้นิสิตใหม่เข้าร่วมกลุ่ม Facebook: นิสิต วิศวฯ เครื่องกล จุฬา (ME Chula Students)

เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างภาควิชาฯ กับนิสิต (เช่น การเรียน กิจกรรมต่างๆ ทุนการศึกษา เป็นต้น)

ในการขอเข้ากลุ่ม นิสิตกรุณาตอบคำถามโดยกรอกชื่อจริง และ ID ด้วย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับเข้ากลุ่มสามารถตรวจสอบได้ หากนิสิตไม่ได้ตอบคำถามเจ้าหน้าที่จะไม่รับเข้าร่วมกลุ่ม

Facebook: นิสิต วิศวฯ เครื่องกล จุฬา (ME Chula Students)

https://www.facebook.com/groups/169322869798854/