เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ความเสียหาย และเทคโนโลยีการกัดกร่อน

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้พานิสิต 11 คน และ อาจารย์ 2 คนเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ความเสียหาย และเทคโนโลยีการกัดกร่อน ในช่วงเวลานั้นได้ฟังวิทยากรเล่าประสบการณ์การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างวิศวกรรมหลายกรณี ได้แก่ ท่อก๊าซ หอกลั่น ท่อไฮโดร์คาร์บอน ใบพัดกังหันก๊าซ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการหลายห้อง ดังนี้ Laser Materials Joining Technology, Scanning Electron Microscope, Radiography และได้เดินทางกลับเวลา 12.30 น.