กิจกรรม Opne House นิสิตชั้นปี 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล็งเห็นประโยชน์ของนิสิตชั้นปีที่1 ที่ต้องเลือกสาขาในปี2 ทางภาควิชาจึงได้เข้าร่วมกิจกรรม Opne House นิสิตชั้นปี 1 ตามที่คณะขอความร่วมมือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิตจะได้ทราบข้อมูล และสามารถวางแผนการเรียนในการเลือกสาขาที่สนใจได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -14.30 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน โดยมีอาจารย์ รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับนิสิตชั้นปี1 รศ.ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ และ รศ.ดร.นภดนัย อาชวาคม ร่วมแนะแนวการศึกษาของวิศวกรรมเครื่องกล และมีนิสิตชั้นปีที่3 และที่4 บอกเล่าประสบการณ์การศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล