กิจกรรม Research Talk  Series #1 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 1

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนจัดกิจกรรม Research Talk  Series #1 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 1 หัวข้อ Microfluidics for Biomedical Applications: Ten Years Experience / ประสบการณ์การทำงานวิจัยทางด้านไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับการใช้งานด้านชีวการแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง MESS ตึก ME2 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.อลงกรณ์  พิมพ์พิณ ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการทำวิจัยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ให้แก่บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม