เรื่องเล่าจากงาน Research Talk Series #2

เรื่องเล่าจากงาน Research Talk Series #2

                       “ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนจัดกิจกรรม Research Talk Series #2 – งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 2 มีการนำเสนอ 2 หัวข้อ คือ 1) Smart Mobility โดย ผศ. ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ และ 2) งานวิจัยด้านเกี่ยวกับ MRV สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดย รศ. ดร. จิตติน แตงเที่ยง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง MESS ตึก ME2 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนนำคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ไปเยี่ยมชมและดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2567 โดยได้เดินทางไปยัง 1. ITRI INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE องค์กรด้านวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมชั้นนำของไต้หวัน (และของโลก) แห่งหนึ่ง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิคส์ของไต้หวัน ทาง ITRI INDUSTRIALTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE ได้ให้ความรู้และแนะวิวัฒนาการด้านด้านพัฒนาและการวิจัยด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การวิจัยและพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนาทางด้านการออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อรองรับความแข็งแรง เช่น เฟรมรถจักรยานแข่งขัน ไม้เทนนิส การวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ การพัฒนาและวิจัยทางด้านระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และด้านอื่น ๆ และเยี่ยมชมการพัฒนาระบบรถยนต์ไฟฟ้าที่ทาง ITRI INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ และได้ทดสอบนั่งรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้าไปติดตั้งในระบบ 2. MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE…

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) จัดบรรยาย Trend-driven Innovation

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) จัดบรรยาย Trend-driven Innovation

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดบรรยายหัวข้อ Trend-driven Innovation เพื่อสร้างความเข้าใจแนวโน้มของโลกที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมแห่งยุคสมัย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับทิศทางของโลก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 201A ชั้น 2 ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงาน คุณรัชดา อภิรมย์เดช วิทยากร และผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ SimpleWork ซึ่งเป็น Exclusive Partner หนึ่งเดียวในประเทศไทยของ Trendwatching บริษัทที่รวบรวมข้อมูลเทรนด์ผู้บริโภคจากการติดตามแนวโน้มนวัตกรรมของทีมงานกว่า 3,000 คน จาก 35 ประเทศในทุกทวีปทั่วโลก ได้บรรยายถึงเทรนด์ทั้งในด้าน Environment-all, Brand butler และ Beneficial intelligence โดยทั้ง 3 เทรนด์ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน อันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ ของคณาจารย์ให้สอดคล้องไปกับเทรนด์โลก…

กิจกรรม Research Talk  Series #2 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 2

กิจกรรม Research Talk  Series #2 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 2

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนจัดกิจกรรม Research Talk  Series #2 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้อง MESS ตึก ME2 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยบรรยายหัวข้อเรื่อง งานวิจัยด้าน Smart Mobility การทำงานร่วมกันในหลากหลายสหสาขาวิชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ และงานวิจัยด้านเกี่ยวกับ MRV สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ แตงเที่ยง ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม Research Talk  Series #1 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 1

กิจกรรม Research Talk  Series #1 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 1

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนจัดกิจกรรม Research Talk  Series #1 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 1 หัวข้อ Microfluidics for Biomedical Applications: Ten Years Experience / ประสบการณ์การทำงานวิจัยทางด้านไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับการใช้งานด้านชีวการแพทย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง MESS ตึก ME2 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.อลงกรณ์  พิมพ์พิณ ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการทำวิจัยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ให้แก่บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) นำคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาการดำเนินงานและหารือความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) นำคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาการดำเนินงานและหารือความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาการดำเนินงานและหารือความร่วมมือโครงการศูนย์กลางด้านความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.สรัล ศาลากิจ ผู้อำนวยการศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) นำคณาจารย์ศึกษาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.วิภู รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) บรรยายการดำเนินงานของ สดร. และ ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ คณาจารย์ได้ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบระบบเชิงกลของยานอวกาศ (Spacecraft mechanical system) ซึ่งเป็นระบบเชิงกลที่มีความซับซ้อน ภายใต้สภาวะที่สุดขั้ว จึงจำเป็นจะต้องมีการออกแบบที่แม่นยำ ตั้งแต่ศาสตร์ของวิศวกรรมวัสดุในการออกแบบและทดสอบวัสดุ การออกแบบระบบให้ทนต่อการสั่นของกระสวยอวกาศ และการออกแบบให้ระบบสามารถปฏิบัติภารกิจได้ภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนและเย็นสุดขั้ว รวมถึงโอกาสในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology และ Microfluidic Technology

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology และ Microfluidic Technology

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology และ Microfluidic Technology ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9:00 – 15:30 น. ณ ห้อง MESS ชั้น 2 ตึก ME2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมให้ความรู้ ภายในงานมีผู้ร่วมงานจากภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย นับเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยอันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนนำคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมและดูงานที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนนำคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมและดูงานที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนนำคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและดูงานที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชา ผศ. ดร.สรัล ศาลากิจ ผู้อำนวยการศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน และ รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท รองหัวหน้าภาควิชา นำคณาจารย์และบุคคลากรในภาควิชาเข้าเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้สามารถต่อยอดพัฒนาการกระบวนการทำงานต่อไปในอนาคต โดยมี ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) บรรยายถึงวิธีการขั้นและตอนการทำงานของสถาบัน รวมทั้งการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ณ พื้นที่จัดแสดงผลงาน อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Microfluidic Technology

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Microfluidic Technology

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Microfluidic Technology วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 – 16.00 น.ณ ห้อง MESS ชั้น 2 ตึก ME2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ On-chip dielectrophoretic study of red blood cells ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย How to ไมโครฟลูอิดิกส์ คุณวิศรุต ศรีพุ่มไข่ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.   Use of micro-channel as a tool…

ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology

ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 – 12.00 น. ห้อง MESS ชั้น 2 ตึก ME2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโดย ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน  3 มิติ แบบหลายกระบวนการ (A Multi-process Digital Fabrication Machine)รองศาสตราจารย์ ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ (3D printing technology in medical device application)ดร.ศรัณย์ กีรติหัตถยากร หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ FDM…