กิจกรรม Research Talk  Series #2 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 2

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนจัดกิจกรรม Research Talk  Series #2 –  งานวิจัยเล่าสนุก ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้อง MESS ตึก ME2 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยบรรยายหัวข้อเรื่อง งานวิจัยด้าน Smart Mobility การทำงานร่วมกันในหลากหลายสหสาขาวิชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ และงานวิจัยด้านเกี่ยวกับ MRV สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ แตงเที่ยง ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และบุคคลจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม