ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Microfluidic Technology

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ Microfluidic Technology วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 – 16.00 น.
ณ ห้อง MESS ชั้น 2 ตึก ME2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

On-chip dielectrophoretic study of red blood cells ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

How to ไมโครฟลูอิดิกส์ คุณวิศรุต ศรีพุ่มไข่ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

 

Use of micro-channel as a tool for mechanistic studies of water treatment ศาสตราจารย์ ดร.วรงค์ ปวราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

VOCs BIOMARKER CLASSIFICATION SYSTEM ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย