งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โครงข่ายการสื่อสารไร้สายและบริการในยุคเอไอและเมตาเวิร์ส”

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โครงข่ายการสื่อสารไร้สายและบริการในยุคเอไอและเมตาเวิร์ส” (Wireless Communication Networks and Services in AI and Metaverse Era)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท และ โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวรายงานการสนับสนุนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป
ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ร่วมต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร

https://www.facebook.com/100057782194691/posts/pfbid02fE5tHrhKoRqGRs7nhczG4fDaxQLZpfpbSf5X7oZgBEYRKn5gZxoTrZpG8fYwM9J6l/?d=n