คณาจารย์จากศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เบโค ไทย จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง ผศ.ดร. สรัล ศาลากิจ อ.ดร. รอยต่อ เจริญสินโอฬาร ได้เป็นผู้แทนจากศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เบโค ไทย จำกัด ที่จังหวัดระยอง เพื่อหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกันในโครงการนำร่องเพื่อศึกษาการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (R&D Innovation Project) ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นและการประหยัดพลังงาน ระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับตู้เย็น วัสดุทางเลือกที่เกี่ยวข้อง และระบบควบคุมและ AI เพื่อนำไปสู่ Smart Refrigerator