คณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเยี่ยมชมผลงานวิจัย ของศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility Research Center)

“คณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเยี่ยมชมผลงานวิจัย ของศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะ 
(Smart Mobility Research Center)

Introduction to UNITED Engineering Knowledge Transfer Units to Increase Students’
Employability and Regional Development Project
Introduction to Chulalongkorn Engineering Knowledge Transfer Unit Training
Introduction to Smart Mobility Research Center
Laboratory visit and demonstration
• CU Digital Twins project
• Autonomous delivery vehicle prototype
• Driving simulator
• 5G Teleoperated and autonomous vehicle prototype
• Autonomous shuttle pod”