ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 – 12.00 น. ห้อง MESS ชั้น 2 ตึก ME2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จัดโดย ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน  3 มิติ แบบหลายกระบวนการ (A Multi-process Digital Fabrication Machine)
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกับการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ (3D printing technology in medical device application)
ดร.ศรัณย์ กีรติหัตถยากร หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ FDM ในการพิมพ์วัสดุคอมโพสิตและวัสดุอ่อนสำหรับสร้างหุ่นยนต์
รองศาสตราจารย์ ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Additive Manufacturing Technologies
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญะ สิทธีอมร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย