ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนจัดประชุมร่วมกับ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช (NSTDA)

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนจัดประชุมร่วมกับ ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช (NSTDA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ฯ เรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษา และเรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Smart Mechanical Systems for Sustainability ซึ่งศูนย์ฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธ.ค. 2566 รวมทั้งหารือถึงโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ในภาควิชากับหน่วยงานภายนอก ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัล ศาลากิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร นำคณาจารย์ในภาควิชาร่วมหารือถึงโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ฯ ต่อไปในอนาคต