ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน จัดสัมมนา หัวข้อ Smart Mechanical Systems for Sustainability ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน จัดงานเสวนาในหัวข้อ Smart Mechanical Systems for Sustainability ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรมาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ“One Health Concept on Sustainable Food Security in the Region: Challenge & Opportunities” โดย ศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเซีย (FAVA) สำนักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย “Integrating AI in Manufacturing for Sustainability: Opportunities and Challenges” โดย คุณโสภณ อารยะสถาพร Plant Reliability & Innovation Technology Center Manager บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ “Integrated Approaches to Carbon Neutrality: Advancements in EV Charging Stations and Energy Solutions” โดย คุณณิศรา ธัมมะปาละ วิศวกร ระดับ 11 รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อ ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในโอกาสนี้ผู้ร่วมงานสัมมนาได้รับความรู้ทั้งในเรื่อง One Health Concept ซึ่งเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านอาหาร การนำ AI มาใช้ในด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรอันเป็นแนวโน้มของอนาคต และเรื่องการจัดการพลังงาน ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม รวมทั้งการเสวนาถึงโอกาสในการร่วมมือกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับความต้องการในอนาคต