ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนนำคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมและดูงานที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนนำคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและดูงานที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชา ผศ. ดร.สรัล ศาลากิจ ผู้อำนวยการศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน และ รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท รองหัวหน้าภาควิชา นำคณาจารย์และบุคคลากรในภาควิชาเข้าเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้สามารถต่อยอดพัฒนาการกระบวนการทำงานต่อไปในอนาคต โดยมี ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) บรรยายถึงวิธีการขั้นและตอนการทำงานของสถาบัน รวมทั้งการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิจัย และผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ณ พื้นที่จัดแสดงผลงาน อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม