ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology และ Microfluidic Technology

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ 3D Printing Technology และ Microfluidic Technology ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9:00 – 15:30 น. ณ ห้อง MESS ชั้น 2 ตึก ME2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมให้ความรู้ ภายในงานมีผู้ร่วมงานจากภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย นับเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยอันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป