ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) นำคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาการดำเนินงานและหารือความร่วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาการดำเนินงานและหารือความร่วมมือโครงการศูนย์กลางด้านความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ผศ.ดร.สรัล ศาลากิจ ผู้อำนวยการศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน (SMSS) นำคณาจารย์ศึกษาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.วิภู รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) บรรยายการดำเนินงานของ สดร. และ ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ผู้อำนวยการกลุ่มงานการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ คณาจารย์ได้ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบระบบเชิงกลของยานอวกาศ (Spacecraft mechanical system) ซึ่งเป็นระบบเชิงกลที่มีความซับซ้อน ภายใต้สภาวะที่สุดขั้ว จึงจำเป็นจะต้องมีการออกแบบที่แม่นยำ ตั้งแต่ศาสตร์ของวิศวกรรมวัสดุในการออกแบบและทดสอบวัสดุ การออกแบบระบบให้ทนต่อการสั่นของกระสวยอวกาศ และการออกแบบให้ระบบสามารถปฏิบัติภารกิจได้ภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนและเย็นสุดขั้ว รวมถึงโอกาสในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง