ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนพร้อมคณาจารย์เยี่ยมชม บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจ SCGC ที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืนพร้อมคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเยี่ยมชมบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่จังหวัดระยอง โดยมี รศ. ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชา ผศ. ดร.สรัล ศาลากิจ ผู้อำนวยการศูนย์ระบบเครื่องกลชาญฉลาดเพื่อความยั่งยืน รศ. ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท รองหัวหน้าภาควิชา นำคณาจารย์ในภาควิชาร่วมหารือกับ คุณ โสภณ อารยะสถาพร Plant Reliability & Innovation Technology Center Manager บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างภาควิชาและบริษัทเพื่อพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ คุณ วีร์ จาบถนอม Digital Asset Solution Manager ได้บรรยายถึงวิธีการพัฒนานวัตกรรมของบริษัท รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ไปจนถึงการพัฒนาการดำเนินการให้เป็นระบบดิจิตัล การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ความร่วมมือทำเพื่อทำวิจัยในต่างประเทศ และการเป็นผู้ให้บริการและโซลูชั่นแบบครบวงจร โดยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย ดังนั้นการร่วมมือกับภาคการศึกษาจึงมีความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ