หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสายวิชาการ หลักสูตร The Prospects Plus เพื่อนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหารสายวิชาการ หลักสูตร The Prospects Plus : Making the New World of Higher Education
Happenจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย และ บริษัท ดีกรีพลัส จำกัด ณ โรงแsม Siam@Siam เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งนำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ณ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการมาปรับใช้ ในการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

อ่านต่อที่หน้า 7 คลิกลิงค์ https://issuu.com/hrmcommuchula/docs/hr_news_vol.130?fr=xKAE9_zU1NQ