โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 2566 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Tokyo Institute of Technology

คณาจารย์ และนิสิต ภายใต้กิจกรรมรายวิชาส่วนกลาง 2100310 Global Awareness in Technology เข้าศึกษาดูงานทางด้าน Mataverse และ Autonomous Shuttle pod ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร หัวหน้าภาคฯ และ รศ.ดร.กฤษฎา พนมเชิง ร่วมให้ข้อมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่