โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปี 2

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปี 2

เชิญท่านอาจารย์ และ นิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปี 2 ซึ่งประกอบไปด้วยนิสิตสาขาเครื่องกลและสาขายานยนต์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00-16.00 น. ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้องประชุม 201A และ 201B (อย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING)