โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2563ครั้งที่ 1ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น – 16.00 น ณ ชั้น12 ตึก100 ปี กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักเพื่อนในรุ่นเดียวกัน และประเมินพฤติกรรมตนเองผ่านกิจกรรม ซึ่งต้องมีการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่เป็นทักษะสำคัญในการทำงานแต่ละเกมส์ให้สำเร็จ โดยมี อ.จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ จาก Life 101 Co.,Ltd. เป็นวิทยกร ร่วมถึงมีจัดกิจกรรมเลือกตัวแทนรุ่นของนิสิตปี 2 โดยสามารถเลือกได้เป็นนิสิต 2 คน คือ (1) นางสาวกมลฉัตร ทัพพวิบูล และ (2) นายโชติภัทร์ เมฆานนท์ชัย โดยได้มีการให้นิสิตได้วัดผลกิจกรรมโดยการทำแบบสอบถาม สามารถสรุปกิจกรรมดังกล่าว ผลการทำการประเมิน ตีความได้ว่านิสิตมีการสื่อสารระหว่างเพื่อนในชั้นปีที่พัฒนาขึ้นมาก เกิน 80% สำหรับหัวข้อ 1.3-1.5 แสดงถึงความสามารถในการทำงานเป็นทีมเพื่อประเมินระดับไม่ลึกมาก แสดงให้เห็นว่านิสิตสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีคือคะแนนมากกว่า 80% แต่อาจจะมีบางคนที่ประเมินตนเองว่ายังรู้สึกว่าไม่ได้ช่วยทีมมากเท่าไหร่ จากการประเมินหัวข้อ 1.5 ที่ต่ำกว่าหัวข้ออื่น คือ 74.5%