ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยมีบุคลากร คณาจารย์ของคณะวิศวฯ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำงานส่วนตัว พื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานภายในหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภาควิชา นอกจากนี้ทางคณะวิศวฯ ยังได้ร่วมกิจกรรม Covid-Free Chula Big Cleaning Day โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง โรงอาหาร ห้องเรียน และพื้นที่โดยรอบ เพื่อความปลอดภัยและความพร้อมในการให้บริการ บุคลากร นิสิต และผู้เข้าใช้บริการ ตามมาตรการความปลอดภัยของคณะวิศวฯ จุฬา