กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่หมู่บ้านก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของภาควิชาได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ทั้งรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเล็งเห็นว่างานจิตอาสานั้นเป็นการพัฒนาและยกระดับจิตใจของนิสิตให้มีการแบ่งปัน และร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถสร้างให้นิสิตของภาควิชาเครื่องกล เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ทางฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชาเครื่องกลและนิสิตได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลปัญหาของชุมชน หมู่บ้านก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งพบว่าทางชุมชนมีปัญหาปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งหมู่บ้านมีบ่อบาดาลแต่ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้สะดวก โดยทางนิสิตภาควิชาฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยการปรับปรุงการประกอบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ในพื้นที่เพื่อนำน้ำบาดาลมาใช้ในการอุปโภคได้สะดวกขึ้น พร้อมทั้งเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ทางค่ายพัฒนาอาสายังวางรากฐานให้ชุมชนสามารถดูแลอุปกรณ์ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โดยการให้ความรู้กับนักเรียนในหมู่บ้านและผู้นำชุมชน เรื่องการประกอบและซ่อมบำรุงปั๊มโซล่าเซลล์อีกด้วย ซึ่งจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในรูปแบบค่ายอาสาพัฒนาภาควิศวกรรมเครื่องกล