Denso Internship Talk 2023

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตึกร้อยปี ห้อง 402 เวลา 16.00-17.00 น. บริษัท Siam Denso Manufacturing โดยคุณกอบสุข อินทโชติ ตำแหน่ง General Manager Human Resources Dept. ส่งตัวแทนบริษัทพร้อมทีมงาน เพื่อแนะนำโปรแกรม internship และอธิบายการฝึกงานให้แก่นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ภายในกิจกรรมดังกล่าวฯ นายภูริชญ์ ศิริพูลเกียรติกุล ตำแหน่ง Manager of Production Engineer Department, นางสาวภัศรา พระยาครุฑ ตำแหน่ง Assistanat Manager of Quality Assurance Department และนางสาวภัทรวรรณ อาวรณ์ ตำแหน่ง Senior Staff of Environment Department ซึ่งเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ และปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท Siam Denso Manufacturing มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความรู้กับน้องๆ นิสิต โดยมี รศ.ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท รองฯ ฝ่ายวิชาการและหลักสูตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ รศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ