Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการเยี่ยมชมจาก DR. JAMES M. MUTUA จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ภายใต้ความร่วมมือของ AUN-SEEDNET ทั้งนี้ภาควิชาได้แนะนำเครื่องมือ เช่น เครื่อง FIBER LASER ตัดโลหะ ของภาควิชาฯ