ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ กายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

/
/
ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ กายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ กายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนนี้ไม่ต้องสมัคร กรรมการหลักสุตรจะพิจารณาให้ (หรือไม่ให้) แก่นิสิตทุกคนที่สมัครเข้าเรียน