การพิจารณาวิชาบังคับเลือกสำหรับหลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Home การพิจารณาวิชาบังคับเลือกสำหรับหลักสูตรปริญญาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนการเรียนการสอน

Home แผนการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาฯ วางแผนรวบรวมข้อมูลช่องทางติดต่อของทุกรายวิชาของภาคเครื่องกลเพื่อแจ้งให้นิสิตแต่ละชั้นปีทราบ นิสิตสามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้ คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล หากไม่พบข้อมูลภายในเอกสารข้างต้น สามารถคลิกดูข้อมูล (เพิ่มเติม) ได้ที่ คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาฯ วางแผนรวบรวมข้อมูลช่องทางติดต่อของทุกรายวิชาของภาคเครื่องกลเพื่อแจ้งให้นิสิตแต่ละชั้นปีทราบ นิสิตชั้น ป ตรี สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้ คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล นิสิตชั้น ป บัณฑิต สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้ คลิกเพื่อเปิดดูข้อมูล หากไม่พบข้อมูลภายในเอกสารข้างต้นให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ กายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

Home ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ กายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนนี้ไม่ต้องสมัคร กรรมการหลักสุตรจะพิจารณาให้ (หรือไม่ให้) แก่นิสิตทุกคนที่สมัครเข้าเรียน

สมัครขอรับทุนค่าเล่าเรียนสำหรับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Home สมัครขอรับทุนค่าเล่าเรียนสำหรับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมัครขอรับทุนค่าเล่าเรียน สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตสาขาระบบกายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ อีเมล์ pairod.s@chula.ac.thสมัครทุนการศึกษาได้ที่ https://forms.gle/MTm4FuTbDHp9UYSR9

ประชาสัมพันธ์ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ)

Home ประชาสัมพันธ์ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ) ประชาสัมพันธ์ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ทุนคณะ)ทุนการศึกษาจำนวน 5000 บาท/ต่อทุน เพื่อช่วยเหลือนิสิตในระดับชั้นปริญญาตรีทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติผู้สมัคร– นิสิตปริญญาตรีทุกชั้นปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ (นิสิตบัณฑิตทุกชั้นปี)– เป็นผู้ที่ได้รับผลการทบการจากแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป) ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา– นิสิตดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาของคณะ ได้ทาง https://student.eng.chula.ac.th/login.php– เตรียมเอกสารประกอบการขอทุนตามที่แบบฟอร์มกำหนดให้ครบถ้วน– จากนั้นให้นิสิตที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาอัพโหลดเอกสารทั้งหมดในระบบ https://student.eng.chula.ac.th/login.php ให้เรียบร้อย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มค 64 เวลา 12.00 น.

ประชาสัมพันธ์การขอใช้ SIM สำหรับการเรียน Online เฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนจำเป็น

Home ประชาสัมพันธ์การขอใช้ SIM สำหรับการเรียน ONLINE เฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนจำเป็น ประชาสัมพันธ์การขอใช้ SIM สำหรับการเรียน Online เฉพาะผู้ที่มีความเดือดร้อนจำเป็นนิสิตสามารถเข้าไปกรอกฟอร์มได้ในระบบ https://student.eng.chula.ac.th/login.phpในส่วนของ Questionnaires หัวข้อ “ขอใช้ SIM สำหรับการเรียน Online (เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็น)” สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มกราคม 2564