ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอําไพ

Pramote Dechaumphai

DEGREES
  • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
BIOGRAPHY

บทความทางวิชาการ 330 บทความ และหนังสือ 15 เล่ม

Contact