ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์

Somsak Chaiyapinunt

DEGREES
  • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
  • ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล Oregon State University 2522
  • ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Oregon State University 2527
BIOGRAPHY

วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2550) โดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลสำหรับศาสตราจารย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประจำปี พ.ศ. 2549 กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

Contact