ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้ารับการตรวจเพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TABEE) ประจำปี 2564

เป็นระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกรที่วิศวฯ มีความจำเป็นในการจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (outcome based)

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาว่ามีมาตรฐานคุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจอันจะยังประโยชน์ให้สภาวิศวกรสามารถกำกับ ดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังส่งผลประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมโดยรวม เช่น นักศึกษา สถาบันการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการในธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน และสังคม เป็นต้น

ชึ่งในปีนี้ภาควิชารับการตรวจวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ซึ่งนำทีมการนำเสนอโดยท่านหัวหน้าภาควิชาฯ และทีมคณะกรรมการผู้บริหารของภาควิชา อีกทั้งทีมสนับสนุนและประสานงานของภาควิชา