บริการตรวจสอบค่า PRIMARY ENERGY SAVING (PES) ประจำปี 2564 ของโรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น

วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สรัล ศาลากิจและคณะทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ตรวจสอบและคำนวณค่าดัชนีชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าร่วมกันหรือค่า Primary Energy Saving (PES) ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วมของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและเล็กมาก (SPP/VSPP) ดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และการจ่ายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากไอน้ำของโรงไฟฟ้าเบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น สำหรับประกอบการคำนวณและรายงานค่า PES ประจำปี 2564