กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตปี 4 ปีการศึกษา 2563

มิติใหม่งานปัจฉิมนิเทศ ME101 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. รูปแบบใหม่ยุคโควิด ในปีนี้มีคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยผ่านนะบบ โปรแกรม Zoom และทางนิสิตได้จัดทำหนังสือประจำรุ่นเป็นที่ระลึกให้กับทางภาควิชา