โครงการอบรมทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อให้กับนิสิตและบุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สำหรับกิจกรรมอบรมทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อให้กับนิสิตและบุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ และใช้เทคนิคการเล่าเรื่องในการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา: 9.30 – 16.30 น. วิทยากร: อาจารย์ วันเฉลิม อัศวแสงรัตน์
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา: 9.30 – 16.30 น. วิทยากร: ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
ณ ตึกปฏิบัติการเครื่องกล 2 (ME2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยทีมงาน Achieve และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์ วันเฉลิม อัศวแสงรัตน์ และ ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร ที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆให้กับ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านด้วยครับ