ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บของราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/004/T_0022.PDF