SHARING SESSION: นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ กับโครงการหุ่นยนต์ปิ่นโตสู้ COVID

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดกิจกรรม Sharing Session: นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ กับโครงการหุ่นยนต์ปิ่นโตสู้ Covid ณ อาคาร 3 ห้อง True Lab เพื่อแชร์ประสบการณ์การทำงาน และแนวทางในการปฎิบัติให้กับนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์จริง

ตามที่อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลผู้ที่ได้รับรางวัลนายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ จากโครงการหุ่นยนต์ปิ่นโตสู้ Covid คือ รศ.ดร. วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และ อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง มาแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน แนวความคิด แรงบันดาลใจต่าง ๆ ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับนิสิตต่อไป