การเสวนาเปิดโลกลานเกียร์ “โครงข่ายการสื่อสารไร้สายและบริการในยุคเอไอและเมตาเวิร์ส”

“งานบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
.
หัวข้อเรื่อง “”โครงข่ายการสื่อสารไร้สายและบริการในยุคเอไอและเมตาเวิร์ส”
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 4 (เจริญวิศวกรรม)
.
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบใหญ่ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ระบบงานนี้ยังสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นงานวิจัย และระบุแนวโน้มอนาคต ซึ่งทำให้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีและการสื่อสารในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่เชื่อมโยงกันอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโลกเสมือน (Metaverse) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาพัฒนาความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างนวัตกรรมในสาขาเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
.
โดยวิทยากรพิเศษ
– คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม

– ร้อยโท ดร. เจษฎา ศิวรักษ์
หัวหน้างานฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

– ดร.พีรเดช ณ น่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ

– ดร. ธัชภร สงวนพวก, Senior Specialist Radio Research (Standardization) Nokia, Oulu, Finland

– คุณสุณี บุญเทวี, นักวิจัยจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

– คุณชลกร เพ็ญภินันท์, นักวิจัย

– รองศาสตราจาย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
หัวหน้าภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พนมเชิง
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสุ แก้วปลั่ง
ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
.
ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริกัญญา พงษ์ทองเจริญ ภารกิจบูรณาการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โทร. 02 – 218 – 7812 หรือ E-mail: Sirikanya.po@chula.ac.th
#ChulaEngineering #ACTNOW #Intania”