กิจกรรม-Final-Presentation-ในรายวิชา-2103400-ME-CAPTONE-PROJECT

                      กิจกรรม Final Presentation ในรายวิชา 2103400 ME CAPTONE PROJECT

ซึ่งจัดขึ้นตึก100ปี ห้อง iSCALE404 & iSCLAE405, 9.00-16.00 น. รายวิชา 2103400 ME CAPSTONE PROJECT ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อจัดเรียนการสอนให้นิสิตได้แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ซับซ้อน โดยโครงงานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับเนื้อหาความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในหลายๆ ด้านของหลักสูตร รวมถึงการใช้ทักษะการทำงานต่างๆ เช่น Deign Thinking Project Management Teamwork เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาอุตสาหรรมจริงที่ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคอุตสาหรรม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานของทุกโครงงานดำเนินการปิดโครงงาน โดยนำเสนอผลการดำเนินโครงงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การหาข้อมูล การกำหนดปัญหา การเลือกคำตอบ การแก้ปัญหาโดยละเอียด การทำสอบ และการประเมินปัญหา ให้กับภาคอุตสาหกรรมและคณาจารย์ในรายวิชา ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำที่ให้ความร่วมมือในปีการศึกษา 2566 ประกอบไปด้วย  8 บริษัท กล่าวคือ (1) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),  (2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,  (3) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),  (4) SIAM DENSO MANUFACTURING CO., LTD.,  (5) บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จากัด,  (6) NARIT: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน),  (7) Beko Thailand, และ  (8) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  ทั้งนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้องขอขอบคุณทางภาคอุตสาหกรรมทุกหน่วยงาน รวมถึงวิศวกรและผู้บริหารที่ให้คำปรึกษากับนิสิตตลอด 15 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการบริหารโครงงานและการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิตและหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ