อาจารย์ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วม workshop: Net-Zero Energy and Decarbonization เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดคาร์บอนในประเทศ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรม เดอะ สุโกศล-กรุงเทพ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ workshop: Net-Zero Energy and Decarbonization ซึ่งจัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ National University of Singapore ได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดคาร์บอนในประเทศและนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ให้เกิดการนำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) รวมถึงการถอดบทเรียนจากอุปสรรคและสำรวจนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้

อ่านต่อคลิกลิงค์
https://www.research.chula.ac.th/th/news/17538/?fbclid=IwAR3jPCZ7dhSQlk2U3ki9jdhNt0Hd5RuDB-Y8K4rEqvoY4TMrxx_HqMeuYHE